Pszenrol

Witamy w Pszenrol

Polityka Prywatności

  

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.pszenrol.com.pl („Serwis”).

Niniejsza Polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (RODO).

1. Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu i jednocześnie właścicielem Serwisu jest Westchester Group of Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Józefa Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań, wpisana do rejestrów przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000560061, NIP: 5223030213, REGON: 361611876 („Administrator”).

2. Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania z Serwisu mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie to imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu obsługi Państwa zapytania. Możemy również zbierać inne dane osobowe udostępnione przez Państwa w treści zapytania. Podanie danych jest dobrowolne.

Ponadto możemy zbierać Państwa dane osobowe, gdy kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w związku z publikowanymi w Serwisie ogłoszeniami dotyczącymi gospodarstw rolnych do wydzierżawienia. Do zbieranych danych należą w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz inne dane osobowe udostępnione przez Państwa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz podanie podstawowych danych kontaktowych jest niezbędne w celu obsługi Państwa zapytania.

Podczas korzystania z Serwisu za pośrednictwem plików cookies mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Więcej o plikach cookies przeczytasz w sekcji 10 niniejszej Polityki Prywatności.

3. W jakich celach przetwarzamy Państwa dane? Jaka jest podstawa przetwarzania Państwa danych?

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz osoby trzecie, tj. spółki będące właścicielami nieruchomości (gospodarstw rolnych), których dotyczą ogłoszenia publikowane w Serwisie, polegających na:

(a) zapewnieniu obsługi Państwa zapytania złożonego przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz prowadzenia komunikacji w tym zakresie;

(b) udostępnieniu Państwa danych osobowych właściwym spółkom będącym właścicielami nieruchomości (gospodarstw rolnych), którego dotyczą ogłoszenia publikowane w Serwisie, w celu umożliwienia Państwu podjęcia rozmów i negocjacji w zakresie zawarcia potencjalnej umowy dzierżawy;

(c) ustaleniu, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi ze złożonym przez Państwa zapytaniem oraz korzystaniem z Serwisu.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie opisanym powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane przetwarzane na potrzeby realizacji Państwa zapytania będą przechowywane przez okres niezbędny do jego obsługi i komunikacji z Państwem w tym zakresie. 

Okres przechowywania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

5. Czy udostępniamy Państwa dane podmiotom trzecim?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

(a) spółkom będącym właścicielami nieruchomości (gospodarstw rolnych), którego dotyczą ogłoszenia publikowane w Serwisie, w celu umożliwienia Państwu podjęcia rozmów i negocjacji w zakresie zawarcia potencjalnej umowy dzierżawy;

(b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z nami, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą z naszej strony;

(c) podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa;

(d) innym podmiotom trzecim – w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.

6. Czy przekazujemy Państwa dane do państw trzecich?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez nas poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

7. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych?

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

   

Dostępu   do danych


W   każdym czasie mogą Państwo dowiedzieć się, jakie dane Administrator   przetwarza oraz otrzymać kopię danych

 

Sprostowania   danych


Gdy   zauważą Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe albo gdy np. gdy zmianie   uległo nazwisko, numer telefonu, adres e-mail itp.

 

Usunięcia   danych


· gdy podane dane osobowe, nie   będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez   Administratora;

· gdy zgłoszą Państwo zasadny   sprzeciw wobec przetwarzania danych;

· gdy Państwa dane będą   przetwarzane niezgodnie z prawem;

· gdy usunięcie Państwa danych   jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

 

Ograniczenia   przetwarzania danych 


· gdy zauważą Państwo, że dane   są nieprawidłowe mogą Państwo zażądać, aby nie były one dalej przetwarzane   przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość; 

· gdy Państwa dane są   przetwarzane niezgodnie z prawem ale Państwo nie chcą, żeby zostały usunięte;

· dane nie będą już potrzebne   Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń   albo obrony przed roszczeniami; 

· gdy wniosą Państwo sprzeciw   wobec przetwarzania – do czasu,
  w którym Administrator ustali, czy podstawy przetwarzania przeważają nad   podstawą Państwa sprzeciwu.

 

Zgłoszenia   sprzeciwu wobec przetwarzania danych 


W   przypadku przetwarzania danych na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora   przy czym Administrator zachowuje prawo do wykazania istnienia ważnych   prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów,   praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,   dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Czy profilujemy Państwa dane bądź automatycznie podejmujemy względem Państwa decyzje?

Nie stosujemy profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

9. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo złożenia skargi skargę do organu ochrony danych osobowych. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych –ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Piliki cookie (ciasteczka)

Serwis używa plików, zwanych cookies (ciasteczka). 

Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookie:

(a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów użytkowników.

(b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera użytkowników.

Administrator może gromadzić adresy IP użytkowników. Adres IP jest wykorzystywany przez Admiratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia końcowego. Zmian możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Mogą Państwo również w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

11. Zmiany Polityki prywatności

Oferta Serwisu może z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy oraz wymogi prawne. Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w niniejszej Polityce Prywatności. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie takich zmian oznacza ich akceptację.

12. W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

Wszelkie zapytania lub żądania w zakresie opisanym powyżej możesz kierować do nas w formie:

  1. elektronicznej      na adres poczty e-mail: gdpr@wgimglobal.com;      lub
  2. pisemnej      na adres: Westchester Group of Poland Sp. z o.o., ul. Józefa Piłsudskiego      104, 61-246 Poznań.